Všeobecné obchodní podmínky

 

I.     Základní ustanovení

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy/smlouvy oposkytnutí služeb, kdy na jedné straně je společnost Deluxe Invest s.r.o., IČ 27606759, DIČ CZ27606759, se sídlem Klimentská 2006/28, 110 00 Praha 1, dále jen „Hotel“ nebo „prodávající“ a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“). Další informace ohotelu Moods jsou uvedeny na webové stránce www.moodscharlesbridge.com

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Uvede-li Kupující v objednávce nebo při rezervaci své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla určená pro podnikatele. Naopak neuvede-li kupující žádné identifikační číslo, má se za to, že je kupující soukromý spotřebitel. Kupující podáním objednávky, vytvořením rezervace nebo uskutečněním nákupu na online-shopu stránek www.moodscharlesbridge.com potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v reklamačním řádu a Podmínkách o ochraně osobních údajů a, že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě potvrzení objednávky nebo rezervace nebo uskutečnění nákupu v online- shopu.

Fakturu obsahující základní údaje smlouvy, vč. účtenky podle zákona o evidenci tržeb a daňového dokladu, obdrží Kupující formouodkazu ke stažení Faktury nebo jako přílohu v e-mailu za slaném na uvedenou emailovou adresu při rezervaci, objednávce či nákupu služeb. Kupující s tímto souhlasí.

II.     Smlouva

 

1.   Uzavření smlouvy

 

Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, tak způsob úhrady, tedy zkontrolovatvšechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky / rezervace Kupujícím po zvolení způsobu úhrady a přijetím objednávky Hotelem. Uzavření smlouvy Hotel neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

Kupní smlouvou se Hotel zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, poskytne služby, které jsou předmětem koupě, a Kupující sezavazuje, že věc převezme / služby využije a zaplatí Hotelu kupní cenu. Hotel si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Obdobně se toto pravidlo užije v případě zakoupení služby.

 

2.   Přechod nebezpečí škody

 

Služba je vadná, nemá-li sjednané a jasně deklarované vlastnosti. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Hotel způsobil porušením svých povinností. Kupující má povinnost hlásit vady na užívaných službách či věcech neprodleně po tom, kdy takové vady objeví. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci čí začátkem užívání služeb. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci či poskytovateli služeb na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu,ledaže Hotel škodu způsobil porušením své povinnosti.

 

3.   Odpovědnost Hotelu

 

Hotel odpovídá Kupujícímu, že věc či služby při převzetí nemají vady. Zejména Hotel odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal či služby začal čerpat,

a.          má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Hotel popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

b.          služby odpovídají zjevně nabízenému rozsahu a úrovni, pokud není nikde součást služby popsána, pak taková odpovídá běžným zvyklostem v místě čerpání služeb;

c.           je věc či služby v odpovídajícím množství, míře a rozsahu; a

d.          věc či služby vyhovují požadavkům právních předpisů.

 

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci či před začátkem využívání služeb věděl, že věc či služba má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

 

4.   Podstatné porušení smlouvy

 

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

a.          na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b.          na odstranění vady opravou věci či služeb;

c.           na čerpání náhradních služeb ve stejném rozsahu;

d.          na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

e.          odstoupit od smlouvy

 

5. Porušení smlouvy obecně

 

Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nemůže uplatnit právo z vadného plnění.

 

6. Záruka za jakost

 

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci či čerpané službě na Kupujícího vnější událost.

 

7. Zvláštní pravidla při koupi voucheru

 

Voucher slouží jako potvrzení nároku na čerpání služeb poskytovaných Hotelem. Sám o sobě nenahrazuje žádnou formu ceniny a není ani takovým způsobem směnitelný a dále prodejný.

Čerpání služeb voucherem předplacených je podmíněno vytvořením rezervace v Hotelu a jeho zpětném potvrzení takové rezervace. Rezervace je závislá na dostupnosti hotelu a je třeba ji provést předem, nejméně měsíc před pobytem a to způsobemuvedeným v bodě VIII. těchto VOP. Při check inu na recepci Hotelu bude požadována kopie tohoto dokladu.

Tento poukaz nelze vyplatit za hotovost ani za jinou náhradu a nelze jej vyměnit, pokud dojde ke ztrátě, odcizení, zničení nebo vypršení platnosti. Po zakoupení je voucher nevratný. Neplatný, pokud je změněn, kopírován nebo reprodukován. Poukaz nebude prodloužen po uplynutí doby použitelnosti a není možné jeho použití jakkoliv vymáhat.

III.    Odstoupení od smlouvy

 

1.   Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

 

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy kdykoliv před začátkem čerpání služeb, před uplatněním voucheru.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy z důvodu jiného, než je uvedeno v bodě 5. a 6., řídí se pak takový postup platnými storno-podmínkami Hotelu v době uzavření smlouvy.

V případě, že má Spotřebitel v rámci odstoupení od smlouvy nárok na vrácení zaplacených finančních prostředků, pak Hotel postupuje:

a.          je-li to možné, vrací prostředky stejnou cestou a ve stejné formě, jak je Hotel obdržel;

b.          vrací finanční prostředky náhradním smluveným způsobem potvrzeným oběma stranami;

c.          ponechává finanční prostředky jako kredit na budoucí čerpání služeb nebo zakoupení zboží; v takovém případě je třebadohoda obou stran a náhradní čerpání se musí využít v ten samý rok.

V případě proplácení dobropisu v hotovosti může Hotel požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a toza účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může Hotel odmítnout peněžní prostředky proplatit.

2. Odstoupení od smlouvy Hotelem v případě chyby v ceně zboží

 

Mimo případů stanovených zákonem je Hotel oprávněn odstoupit od smlouvy v případě zjevné chyby v ceně zboží.

Odstoupit od smlouvy dle tohoto bodu je možné do 31 dnů, pokud je čerpání objednaných služeb rezervováno na pozdější dobu než za 2 dny od objednání, ode dne následujícího po dni uzavření kupní smlouvy mezi Kupujícím a Hotelem tím, že Hotel Kupujícímu stornuje objednávku nebo mu dá jiným způsobem najevo, že od smlouvy odstupuje.

Pokud Kupující zaplatil alespoň část kupní ceny zboží či služeb, bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni odstoupení od smlouvy ze strany Hotelu.

IV. Bezpečnost a ochrana informací

Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů Kupujícího ze strany Hotelu se použijí Reklamační řád, Podmínky ochrany osobních údajů.

V. Provozní doba

Objednávky přes internetový obchod Hotelu a rezervace: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci Hotel nenese odpovědnost za nedodržení provozní doby.

VI. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. Na stránkách www.moodscharlesbridge.com jsou vždy aktuální a platné ceny, v české měně (CZK) nebo vměně jednotné měny EU (EUR) s výjimkou případů, kdy dojde k uvedení chybné ceny viz ustanovení níže v tomto článku. Cenyuvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH. Je-li mezi Kupujícím a Hotelem uzavřena smlouva obsahující specifický ceník, má tento ceník přednost před cenami veřejnými na www.moodscharlesbridge.com.

Ceny za ubytování v hotelu uváděné na internetových stránkách jsou kalkulovány v měně EUR a je umožněno orientační přepočítání do české měny, které slouží pouze pro orientaci. Závazná cena a měna je uvedena vždy v potvrzené objednávce služeb nebo zboží. Pro přepočet částek mezi měnami CZK a EUR Hotel používá interně stanovený měnový kurz platný dle aktuálníinterní směrnice Hotelu v den platby.

Konečná cena zahrnuje všechny povinné příplatky, které je Kupující povinen platit extra na místě, například místní poplatek z pobytu.

Hotel si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Kupující informován.

Dále si Hotel vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud dojde k neoprávněnému užití slevového nebo obdobného poukazu / voucheru v rozporu s jeho podmínkami, zejména se jedná o případy kdy:

·       voucher nebo slevový poukaz je použit na jiné služby, než pro které byl určen;

·       Hotel zjistí, že voucher či slevový poukaz již byl použit.

Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout a zároveň Kupující bere na vědomí, že je Hotel oprávněn požadovat mimo jiné bezdůvodné obohacení.

VII. Objednávání a rezervace

Cena a rozsah služeb / zboží budou uvedeny v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky   zboží   /   služeb.   Objednávat   je   možno   následujícími   způsoby:

a.     prostřednictvím elektronického obchodu Hotelu (dále jen „e-shop“);

b.     v rezervačním systému na stránkách www.moodscharlesbridge.com elektronickou poštou  na adrese reservations@moodscharlesbridge.com

d.     osobně na recepci hotelu;

e.     telefonicky.

 

VIII. Platební podmínky

 

Hotel akceptuje následující platební podmínky.       

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Hotelu, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

·       Služby poskytované Hotelem musí být plně uhrazeny před začátkem čerpání takových služeb, pokud není smluvně stanoveno jinak.

·       Při potvrzení objednávky je vyžadována garance platnou kreditní nebo debetní kartou platnou v den počátku čerpání služeb, pokud není smluvně stanoveno jinak.

·       Fakturační údaje Kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.

·       Hotel si vyhrazuje právo nabídnout Kupujícímu pouze vybrané způsoby platby dle vlastního uvážení.

·       Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatoutržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

·       V případě platby platební kartou na recepci Hotelu je Kupující povinen zakrýt údaje na své platební kartě a svůj PIN kód

1. Vrácení peněz

Kupující je odpovědný za správnost údajů pro vrácení peněžních prostředků, pokud na takové vrácení má nárok a zvolil možnost IV.1.b těchto VOP.

IX. Dodací podmínky

 

1. Ostatní podmínky

 

Při čerpání služeb uhrazených předem může Hotel či požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může Hotel odmítnout poskytnout služby. Toto oprávnění vyplývá z ust. § 2900 občanského zákoníku, které stanoví povinnost prevence a obezřetnosti.

 

X. Specifikace hotelových služeb

 

1.   Časy ubytování

 

Při objednávce ubytovacích služeb je možnost využít ubytovacího času v době od 15:00 v příjezdový den (Check-in), času proopuštění pokoje do 12:00 v odjezdový den (Check-out). Časy Check-in před 15:00 a Check-out po 12:00 mohou být upraveny individuálně dle požadavků Kupujícího a možností Hotelu. Tyto změny mohou být zpoplatněny dle aktuálního ceníku.

 

XI.     Záruční podmínky

 

Záruční podmínky na služby se řídí příslušnými právními předpisy ČR.

XII.     Závěrečná ustanovení

 

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešenypříslušnými soudy České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 6 této úmluvy neuplatní. Případné spory mezi Hotelem a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výkladsmlouvy v českém jazyce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 7. 2020, přičemž jsou k dispozici na recepci hotelu a nebo elektronicky na www.moodscharlesbridge.com

XIII. Stornopodmínky

 

1. Základní ustanovení

Odstoupení od smlouvy Kupujícím se řídí platnými zákony České republiky a je zdarma nebo za poplatek. Podmínky poplatku jsou uvedeny u detailu každé ceny za ubytování v hotelu a jsou nezbytnou součástí uzavřené smlouvy.

2.     Základní ustanovení

Výše poplatku se odvíjí od druhu ubytovacích služeb. Tento druh je rozlišen názvem – typem ceny.

                                                                     Flexible Booking - Bezplatné storno 48 před příjezdem (v případě nedojezdu se účtuje plna cena pobytu

                                                                     Non Refundable Booking - 100% záloha v den Rezervace – 100% nevratná záloha

 

 Ochrana osobních údajů

Tyto zásady o ochraně osobních údajů souvisí s naší webovou stránkou a online rezervacemi. S veškerými osobními údaji, které nám poskytnete, bude nakládáno dle odpovídajících zásad zabezpečení a důvěrnosti a v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 a s příslušnými vnitrostátními právními předpisy.

Na základě jakých právních podkladů sbíráme a zpracováváme informace o vás?

 • Pokud provádíte online rezervaci nebo, shromažďujeme a zpracováváme informace o vás na základě naší smluvní povinnosti provést tyto procesy.
 • Všechny ostatní informace, které nejsou nezbytné k provedení online rezervace, se shromažďují a zpracovávají na základě souhlasu, tj. bude požadován váš výslovný souhlas a máte právo buďto souhlasit, nebo nesouhlasit s poskytnutím těchto informací. Například do našeho mailingového seznamu vás přidáme pouze tehdy, pokud se přihlásíte.

Bezpečné Online rezervace

 • Pokud se rozhodnete provést online rezervaci na našich webových stránkách, budete propojeni s rezervačním systémem poskytovaným našim partnerem společností Bookassist. Veškeré informace jsou zasílány bezpečně a chráněny před zveřejněním třetím osobám. Bookassist je certifikován jako kompatibilní se standardem PCI DSS (Standardy zabezpečení dat v oblasti platebních karet). Pravidla zabezpečení a zásady ochrany osobních údajů společnosti Bookassist si můžete přečíst zde: https://www.bookassist.com/global/security.jsp

Proč sbíráme informace?

 • Informace jsou shromažďovány, aby se usnadnil proces online rezervace, aby se vám nabízely další služby tam, kde s těmito nabídkami souhlasíte a / nebo k pomoci s vylepšením procesu pro vaše budoucí potřeby.
 • Pokud jste se přihlásili do našeho mailing listu, shromažďujeme údaje, abychom vás informovali o novinkách a speciálních nabídkách.

Jaké informace o vás shromažďujeme?

 • Pro provedení online rezervace požadujeme všechny údaje, které jsou označené hvězdičkou, včetně vašeho jména, adresy, telefonního čísla, e-mailové adresy a údajů o kreditní kartě, která bude použita k zaplacení ubytování. Budeme shromažďovat i další vámi uvedené údaje o rezervaci, například podrobnosti či zvláštní požadavky.
 • Během procesu online rezervace požádáme o souhlas s používáním vašich kontaktních údajů pro jiné účely než ve vztahu k vaší rezervaci, například pro speciální nabídky nebo jiné druhy informací.
 • Pokud jste se přihlásili do našeho mailing listu, shromažďujeme vaše jméno a e-mailovou adresu, abychom vás informovali o speciálních nabídkách nebo jiných novinkách.
 • Na webových stránkách a během online rezervace můžeme sbírat soubory cookies. Podrobné informace o pravidlech sběru souborů cookies naleznete níže.

Co dělat v případě, že nechcete vaše osobní údaje poskytnout?

 • Pokud nechcete poskytnout údaje, které jsou požadovány v procesu online rezervace, které jsou označené hvězdičkou, nebudete moci příslušný proces dokončit a doporučujeme, abyste nás kontaktovali přímo.
 • Pokud nechcete poskytnout údaje, které nejsou požadovány v procesu online rezervace, tj. které nejsou označené hvězdičkou, nemusíte takovéto údaje poskytovat. Toto nebude mít vliv na proces rezervace.
 • Pokud nechcete poskytovat informace požadované pro jiné služby než pro samotnou rezervaci, tj. přihlášení k odběru zpravodajů nebo speciálních nabídek, pak nebudete moci těžit z těchto služeb, ale v žádném případě toto nebude mít vliv na vaši rezervaci. Pokud nejdříve udělíte souhlas ale později již nebudete chtít služby využívat, můžete kdykoli svůj souhlas odvolat tím, že se odhlásíte a / nebo se můžete obrátit na našeho pracovníka zodpovědného za ochranu osobních údajů, viz výše uvedené kontaktní údaje.
 • Pokud si nepřejete abychom sbírali informace pomocí cookies, podívejte se na níže uvedené informace o cookies.

Jak využíváme vaše informace?

 • K dokončení nebo podpoře určité aktivity, např. proces online rezervace.
 • Pokud jste se přihlásili do našeho mailing listu, nebo jste souhlasili během online rezervačního procesu s tím, že můžete být kontaktováni v budoucnosti, z jiného důvodu než v přímém spojení s vaší rezervací, můžeme vám zasílat novinky a informace o speciálních nabídkách.
 • Pro statistické potřeby s cílem umožnit další vylepšování.
 • Pokud dojde k dalšímu zpracování, bude požadován váš souhlas.

Kdo má přístup k některým nebo všem shromažděným informacím?

 • Náš on-line rezervační partner, společnost Bookassist, jeho pobočky a dceřiné společnosti.
 • Třetí strany, které využíváme k pomoci s našimi marketingovými aktivitami jako je náš mailing list.
 • Některé třetí strany mají přístup k vašim souborům cookies. Další podrobnosti naleznete v pravidlech cookies níže. Takové třetí strany mohou tyto údaje uchovávat a zpracovávat mimo EU.
 • Finanční zúčtovací služby, včetně poskytovatelů finančních plateb, které pravděpodobně nesdílí naše zásady ochrany osobních údajů, budou mít čas od času přístup k informacím o kreditní kartě, aby se usnadnil proces rezervace.
 • Právní orgány tam, kde je to nutné.

Jsou vaše data v bezpečí?

 • Máme zabezpečené systémy a postupy pro ukládání dat.

Jaká jsou vaše práva?

 • Máte právo k vyžádání přístupu k veškerým údajům, které o vás máme.
 • Máte právo požádat o úpravu údajů, které o vás máme.
 • Máte právo požádat o vymazání údajů, které o vás máme; prosím berte na vědomí, že odstranění některých dat může mít vliv na poskytování našich služeb.
 • Máte právo na přenositelnost dat; toto znamená, že můžete požádat o poskytnutí údajů ve vyhovujícím formátu.
 • Tam, kde byl udělen souhlas se sběrem a zpracováním vašich osobních údajů, máte právo svůj souhlas kdykoliv zrušit, například se můžete kdykoliv odhlásit z našeho mailing listu kliknutím na odhlašovací tlačítko v zápatí e-mailu.
 • Máte právo podat stížnost u příslušného orgánu dozoru.

Jak dlouho budeme vaše data uchovávat?

 • Vaše osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak je to nezbytně nutné s ohledem na účel, pro který byly původně shromážděny nebo legálně dále zpracovávány. Kritéria, která používáme k určení doby, po kterou mohou být vaše osobní údaje uchovávány, zahrnují:
  • povahu a druh osobních údajů, které nám poskytnete;
  • účel, pro který nám poskytnete své osobní údaje; a
  • nezbytné obchodní a provozní požadavky, které vám nadále dodávají požadované služby nebo funkčnost.
 • Vaše údaje můžeme uchovávat po delší dobu, pokud to vyžaduje zákon.

Co můžete dělat, pokud máte námitky nebo chcete uplatnit svá práva?

 • Můžete kontaktovat našeho pracovníka zdopovědného za ochranu osobních údajů, kterého naleznete výše. 
 • Pokud se domníváte, že naše webové stránky nebo systémy shromažďují nesprávné informace nebo pokud o jakýchkoliv informacích pochybujete, prosím neváhejte nás kontaktovat.

Soukromí dětí a souhlas rodičů

Prosím berte na vědomí, že tato webová stránka nebyla navržena pro použití osobou mladší 18 let a ani nebyla s tímto úmylem vytvořena. Proto by tato webová stránka neměla být používána osobou mladší 18 let. Naše zásady ochrany osobních údajů nám zakazují přijímat uživatele, kteří jsou mladší 18 let. Specificky požadujeme, aby osoby mladší 18 let tuto webovou stránku nepoužívaly a ani jejím prostřednictvím nevkládaly či nezveřejňovaly jakékoliv informace. Pokud bychom neúmyslně získali osobní údaje nebo jiné údaje od uživatelů mladších 18 let, nebudeme tyto údaje vědomě poskytovat žádné třetí straně za jakýmkoli účelem a jakékoli následné zveřejnění by bylo způsobeno skutečností, že uživatel mladší 18 let použil webovou stránku a předložil nám osobní informace, aniž by požádal o naše svolení.

Odkazy na jiné stránky

Můžeme poskytnout odkazy na řadu dalších webových stránek, o kterých se domníváme, že vám mohou nabídnout užitečné informace a služby. Tyto webové stránky však nemusí dodržovat stejné zásady ochrany osobních údajů. Proto nejsme zodpovědní za zásady ochrany osobních údajů ani za jednání třetích stran, mimo jiné včetně majitelů webových stránek, jejichž stránky mohou být prostřednictvím této webové stránky dosaženy. Naléhavě vás vyzýváme, abyste kontaktovali příslušné strany kontrolující tyto webové stránky třetích stran nebo nahlédli do jejich online zásad pro sběr informací a ochranu osobních údajů před tím, než zadáte jakékoli osobní údaje nebo jiná citlivá data.

3. Pravidla Cookies

Tato pravidla popisují, jak můžeme na našich webových stránkách používat cookies. Pro správnou funkčnost této webové stránky, můžeme do vašeho zařízení umístit malé datové soubory cookies. Cookies, které používáme, nám umožňují vylepšit naše webové stránky a poskytnout vám službu co nejvíce na míru.

Co jsou cookies?

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které jsou staženy do vašeho přístroje při návštěvě naší webové stránky. Soubory cookies jsou pak odeslány zpět na původní webové stránky při každé následující návštěvě nebo na jinou webovou stránku, která daný soubor cookie rozpozná. Cookies jsou užitečné, protože umožňují webové stránce rozpoznat zařízení uživatele. Umožňuje take webové stránce zapamatovat si vaše akce a předvolby (například přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a další předvolby zobrazení) po určitou dobu, takže je nemusíte opakovaně zadávat, kdykoli se vrátíte na webové stránky nebo při procházení jednotlivých sekcí. Existuje několik různých typů souborů cookies, z nichž každý má jiný účel. Některé soubory cookies se například používají pro zapamatování akce uživatele, pro identifikaci uživatele nebo pro online behaviorální reklamu.

Jaké typy cookies mohou být použity?

Nezbytné Cookies

Nezbytné soubory cookies jsou potřebné pro to, abyste se mohli pohybovat po webové stránce a používat její funkce. Tyto cookies používáme k tomu, abychom povolili služby, o které jste výslovně požádali.

Výkonnostní Cookies

Výkonnostní soubory cookies jsou cookies, které sbírají informace o způsobu využití webové stránky uživatelem, například jaké sekce uživatelé nejvíce navštěvují. Tyto cookies využíváme k anonymnímu sběru informací o sekcích, které jste navštívili.

Funkční Cookies

Funkční soubory cookies jsou cookies které umožňují webovové stránce zapamatovat si uživatelské předvolby (jméno, adresa, jazyk). Tyto cookies používáme k zapamatování předvoleb uživatelů pro vylepšení uživatelské zkušenosti.

Reklamní Cookies

Reklamní soubory cookies jsou cookies, které slouží k doručování reklam, které jsou relevantnější pro zájmy uživatele. Pamatují si, že uživatel předtím navštívil webovou stránku. Jsou často spojeny s funkčností webu. Tyto soubory cookies používáme ke shromažďování informací o vašich zvycích při procházení webové stránky, aby reklama byla relevantní pro vás a vaše zájmy.

Reklama na míru

Pokud máte ve svém zařízení povoleny soubory cookies, ukážeme vám reklamy na naše webové stránky. Google a třetí strany zobrazují naše reklamy na různých internetových stránkách. Pokud máte zapnuté soubory cookies, můžete vidět reklamu na tyto webové stránky na jiných webových stránkách.

Cookies třetích stran

Na našich webových stránkách můžeme nainstalovat soubory cookies třetích stran. Soubory cookies třetích stran jsou cookies, které jsou nastaveny jinou doménou než webovou stránkou, kterou uživatel prohlíží. Pokud uživatel navštíví webovou stránku a jiný subjekt nastaví soubor cookie na dané webové stránce, jedná se o cookie třetí strany.

Jaké soubory cookies jsou používány na webových stránkách?

Na této webové stránce jsou použité následující soubory cookies – chcete-li se z těchto cookies odhlásit, přečtěte si níže uvedenou sekci nazvanou "Jak může být odebrán souhlas ke sběru souborů cookies?"

Bookassist cookies:

Bookassist session cookie je nezbytně nutný soubor cookie, je potřebný pro poskytovanou službu, udržuje uživatelskou relaci. Je ovládán společností Bookassist; vyprší spolu s relací.

Bookassist conversion tracking cookie je výkonnostní cookie, je potřebný pro poskytovanou službu, sleduje konverzi. Je ovládán společností Bookassist; vyprší za 1 rok.

Bookassist booking reference cookie je funkční cookie, není nezbytný pro poskytovanou službu, uchovává preference uživatele. Je ovládán společností Bookassist; vyprší za 1 rok.

Bookassist cookies policy cookie je funkční cookie, je nezbytný pro poskytovanou službu, je používán k zobrazení pravidel souborů cookies při první návštěvě. Je ovládán společností Bookassist; vyprší za 1 rok.

Bookassist Home Popup a Abandon Popup cookies jsou funkční cookies, nezbytné pro poskytovanou službu, využité pro sběr informací o popups. Jsou ovládány společností Bookassist; vyprší spolu s relací.

Bookassist newcms cookie je funkční cookie, je nezbytný pro poskytovanou službu, ukládá preference uživatele. Je ovládán společností Bookassist; vyprší spolu s relací.

Bookassist CMS cookie je funkční cookie, je nezbytný pro poskytovanou službu, udržuje relaci na webových stránkách hotelu a udržuje preference uživatele jako je volba jazyka. Je ovládán společností Bookassist; vyprší za 1 rok.

Google cookies:

Google cookies jsou cookies třetích stran, ovládané společností Google a mohou být zpřístupněny společnosti Bookassist a hotelu. Pro více informací o Google cookies viz:
https://policies.google.com/technologies/cookies

Google Analytics je výkonnostní cookie třetí strany, je nezbytný pro poskytovanou službu, je použit ke sběru informací o využití webové stránky. Pro více informací o Google Analytics viz:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=en

Google Remarketing je cookie třetí strany pro reklamu (Advertising) a reklamu na míru (Tailored Advertising), není nezbytný pro poskytovanou službu, je použit k zobrazení cílené reklamy dle zájmů uživatele.

Google Adwords je výkonnostní cookie třetí strany, není nezbytný pro poskytovanou službu, je použit ke sběru statistických dat o využití a konverzi.

Jiné cookies třetích stran:

Facebook, Twitter a Google+ jsou cookies třetích stran pro sdílení sociálních médií (Social Media sharing), nejsou nezbytné pro poskytovanou službu. Jsou ovládany danými třetími stranami.

Vimeo a Youtube jsou cookies třetích stran používány pro zobrazení videa, nejsou nezbytné pro poskytovanou službu. Jsou ovládány danými třetími stranami.

Bookassist uvádí detailní seznam cookies, které používá zde:
https://bookassist.org/cookieslist/

Budou soubory cookies využívány k jiným účelům než uvedeným výše?

Soubory cookies nebudou použity k jiným účelům než uvedeným výše, nicméně se tyto zásady cookies mohou čas od času měnit. Proto je vaší povinností přečíst si nejaktuálnější pravidla cookies, kdykoli použijete naše služby nebo navštívíte naše webové stránky.

Jak může být odebrán souhlas ke sběru souborů cookies?

Cookies můžete ovládat a / nebo smazat, jak chcete - podrobnosti najdete na www.aboutcookies.org
Můžete smazat všechny soubory cookies, které jsou již ve vašem počítači, a můžete nastavit většinu prohlížečů tak, aby se zabránilo jejich umisťování. Pokud tak učiníte, pravděpodobně budete muset manuálně upravit některé preference pokaždé, když navštívíte webové stránky a některé služby a funkce nemusí fungovat.

Chcete-li se odhlásit ze služby Google Analytics, navštivte prosím stránku pro odhlášení služby Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Chcete-li se odhlásit ze služby reklam na míru (Tailored Advertising), navštivte prosím stránku pro odhlášení služby Tailored Advertising http://www.networkadvertising.org/choices/

Vezměte prosím na vědomí, že zablokováním souborů cookies je možné, ze nebudete moci využít plnou funkčnost těchto webových stránek, zejména pak použití rezervačního systému k dokončení rezervace.

Vaše právo na soukromí?

Respektujeme vaše právo na soukromí. S veškerými osobními údaji, které poskytnete na těchto webových stránkách, bude zacházeno s ohledem na odpovídající standardy zabezpečení a důvěrnosti a v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 a s ohledem na příslušné vnitrostátní právní předpisy.

Pokud po poskytnutí osobních údajů požadujete kopii nebo chcete o nich diskutovat, opravit je nebo smazat, kontaktujte nás. Další podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů uvedených výše.

Změny zásad

Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit tyto zásady a publikovat změny bez specifického oznámení uživatelům webových stránek.

Made with by Bookassist

Online rezervace